Какви са необходимите документи за издаване на шофьорска книжка

 

Подаване на заявление за издаване на СУМПС (Свидетелство за Управление на Моторно Превозно средство) – или шофьорска книжка

1.     Подаването на документи за издаване на СУМПС (шофьорска книжка ) става лично.      

 – Лицето може да не се яви лично когато:

 • няма промяна на името, единния граждански номер, личния номер на чужденец, пола, гражданството или не са настъпили съществени и трайни изменения на образа на лицето;
 • когато са му снети необходимите биометрични данни до 59 месеца от датата на подаване на заявлението;
 • когато искането е направено чрез упълномощено лице се представя нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност на упълномощеното лице;
 • когато искането е направено чрез упълномощено лице, декларацията за обичайното пребиваване трябва да е нотариално заверена;
 • ако документите за издаване на шофьорска книжка са подадени чрез упълномощено лице, получаването на готовия документ става лично;
 • Не се издава СУМПС или негов дубликат, какти и отнето СУМПС не се връща до заплащане изцяло на дължимите от лицето глоби

2. За издаване на шофьорска книжка, поради изтичане срока на валидност, подмяна на стар образец с нов или промяна в данните на водача:

 • документ за самоличност по ЗБЛД*;
 • документ за платени такси*;
 • карта за медицински преглед на водач на МПС или протокол от ТОЛЕК* или протокол от ТЦЛЕК*;
 • -за категория АM, A1, A2, A, В, B1, В+Е и Ткт, трябва да съдържа данни от извършен очен и вътрешен преглед.

  – за останалите категории, картата за медицински преглед трябва да е заверена от съответните специалисти: очен, УНГ, невролог и хирург/.

 • старо свидетелство за управление на МПС;

 

3. За първоначално издаване на свидетелство за управление на МПС:

 

 • документ за самоличност по ЗБЛД ;
 • документ за платени такси*;
 • карта за медицински преглед на водач на МПС или протокол от ТОЛЕК* или ТЦЛЕК*
 • удостоверение за психологическа годност за категория /С, D, Ттм /;
 • Диплома за завършено най-малко основно образование / оригинал и копие /;
 • Удостоверение за завършен курс за първична до лекарска помощ / БЧК /оригинал и копие /;

 

 4. За издаване на СУМПС при придобиване на нова категория:

 

 • документ за самоличност по ЗБЛД ;
 • документ за платени такси*;
 • карта за медицински преглед на водач на МПС или протокол от ТОЛЕК* или ТЦЛЕК*
 • удостоверение за психологическа годност за категория /С, D, Ттм/;
 • диплома за завършено най-малко основно образование / оригинал и копие /;
 • старото свидетелство за управление на МПС;

 

 5. За издаване на дубликат на шофьорска книжка /при повреждане, загубване или кражба на оригинала/

 

 • документ за самоличност по ЗБЛД ;
 • документ за платени такси*;
 • декларация по образец /предоставя се на място/;
 • служебна бележка от МВР – в установените от ЗБЛД случаи;
 • при загубване на СУМПС от новия образец, водачът подлежи на санкция съгласно ЗБЛД;
 • При промяна на постоянния адрес от друг регион и издадена нова лична карта с него, водачът е длъжен да подаде заявление по постоянен адрес в съответното структурно звено “Пътна полиция” при СДВР или ОДМВР за промяна на местоотчета на водача в 30 дневен срок.

 ІІ. КОНТРОЛЕН ТАЛОН

 • Към всяко свидетелство за управление се издава контролен талон въз основа на платена такса.
 • Издаване дубликат на контролен талон се извършва в случаите на:
 1. повреждане;
 2. унищожаване;
 3. изгубване;
 4. кражба.
 • Издаването на дубликат на контролен талон се извършва въз основа на подадено заявление по образец от водача, документ за платена такса и приложена декларация по чл. 160 ЗДвП. В случаите при повреждане или унищожаване се представя старият талон.
 • Заявление за издаване на дубликат на контролен талон може да бъде подавано по електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на МВР с притежавания от гражданина валиден универсален електронен подпис. При подадено заявление по електронен път органът, който издава контролния талон, изпраща потвърждение или отказ до гражданина по електронен път. При изпратено потвърждение гражданинът се уведомява, че документът ще бъде издаден след заплащане на държавна такса.
 • Дубликат на контролен талон не се издава на водач, на когото са отнети всички контролни точки.
 • Контролен талон „Водач на МПС без наказания“ се издава при поискване от водача:
 1. когато няма наказания за нарушение на правилата за движение по пътищата от първоначалното придобиване на правоспособност и има стаж не по-малко от 6 години;
 2. когато няма наказания за нарушение на правилата за движение по пътищата за период 6 години след влизане в сила на тази наредба.

Контролен талон „Водач на МПС без наказания“ се издава въз основа на подадено заявление по образец и документ за платена такса.

 

ІІІ.  За допълнително обучение на водачи на МПС за частично възстановяване на отнети контролни точки е необходимо:

 

 1. Да има влязло в сила наказателно постановление, с което се отнемат контролни точки;
 2. Да са заплатени дължимите глоби по наказателното постановление и фиш;
 3. Да са представени в съответното структурно звено на “Пътна полиция” при СДВР или ОДМВР по местоотчет квитанциите за платените глоби;
 4. При записване в учебна форма, извършваща допълнително обучение, водачът трябва да получи обратна информация дали е допуснат до такова обучение;
 5. Ако не е минала една година от последното преминато допълнително обучение за частично възстановяване на отнети контролни точки, водачът не се допуска до нов курс на обучение.
 6. За информация за наложени глоби, наказателни постановления и отнети контролни точки, водачът може да получи удостоверение, след заплащане на държавна такса по Тарифа № 4 на Закона за държавните такси;

 

IV. Такси за шофьорска книжка съгласно Тарифа 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси

 

1. Обикновена услуга – до 30 дни

 • Издаване на СУМПС на лица до 58 г. –  25 лв.;
 • Издаване на СУМПС на лица от 58 до 70 г.  – 11 лв.;
 • Издаване на СУМПС на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50% и над 50% – 3 лв.;
 • Издаване на СУМПС на лица над 70г. – Без такса;
 • Издаване или подмяна на контролен талон към СУМПС – 2 лв.;

 2. Бърза услуга – до 10 дни – таксата се заплаща с увеличение два пъти. 3. *Таксите се заплащат по банков път в банковите гишета обслужващи СДВР и РУ “Полиция” или в банките;

 

Съкращения:

 

 • СДВР     – Столична дирекция на вътрешните работи
 • ОДМВР  – Областна дирекция на вътрешните работи
 • РУП        –  Районно управление “Полиция”
 • СУМПС  – свидетелство за управление на МПС
 • ТОЛЕК   – Транспортна областна лекарска експертна комисия
 • ТЦЛЕК    – Транспортна централна лекарска експертна комисия