fbpx

Издаване на шофьорска книжка

Какви са необходимите документи за издаване на шофьорска книжка

 

Подаване на заявление за издаване на СУМПС (Свидетелство за Управление на Моторно Превозно средство) – или шофьорска книжка

1.     Подаването на документи за издаване на СУМПС (шофьорска книжка ) става лично.      

 – Лицето може да не се яви лично когато:

 • няма промяна на името, единния граждански номер, личния номер на чужденец, пола, гражданството или не са настъпили съществени и трайни изменения на образа на лицето;
 • когато са му снети необходимите биометрични данни до 59 месеца от датата на подаване на заявлението;
 • когато искането е направено чрез упълномощено лице се представя нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност на упълномощеното лице;
 • когато искането е направено чрез упълномощено лице, декларацията за обичайното пребиваване трябва да е нотариално заверена;
 • ако документите за издаване на шофьорска книжка са подадени чрез упълномощено лице, получаването на готовия документ става лично;
 • Не се издава СУМПС или негов дубликат, какти и отнето СУМПС не се връща до заплащане изцяло на дължимите от лицето глоби

2. За издаване на шофьорска книжка, поради изтичане срока на валидност, подмяна на стар образец с нов или промяна в данните на водача:

 • документ за самоличност по ЗБЛД*;
 • документ за платени такси*;
 • карта за медицински преглед на водач на МПС или протокол от ТОЛЕК* или протокол от ТЦЛЕК*;
 • -за категория АM, A1, A2, A, В, B1, В+Е и Ткт, трябва да съдържа данни от извършен очен и вътрешен преглед.

  – за останалите категории, картата за медицински преглед трябва да е заверена от съответните специалисти: очен, УНГ, невролог и хирург/.

 • старо свидетелство за управление на МПС;

 

3. За първоначално издаване на свидетелство за управление на МПС:

 

 • документ за самоличност по ЗБЛД ;
 • документ за платени такси*;
 • карта за медицински преглед на водач на МПС или протокол от ТОЛЕК* или ТЦЛЕК*
 • удостоверение за психологическа годност за категория /С, D, Ттм /;
 • Диплома за завършено най-малко основно образование / оригинал и копие /;
 • Удостоверение за завършен курс за първична до лекарска помощ / БЧК /оригинал и копие /;

 

 4. За издаване на СУМПС при придобиване на нова категория:

 

 • документ за самоличност по ЗБЛД ;
 • документ за платени такси*;
 • карта за медицински преглед на водач на МПС или протокол от ТОЛЕК* или ТЦЛЕК*
 • удостоверение за психологическа годност за категория /С, D, Ттм/;
 • диплома за завършено най-малко основно образование / оригинал и копие /;
 • старото свидетелство за управление на МПС;

 

 5. За издаване на дубликат на шофьорска книжка /при повреждане, загубване или кражба на оригинала/

 

 • документ за самоличност по ЗБЛД ;
 • документ за платени такси*;
 • декларация по образец /предоставя се на място/;
 • служебна бележка от МВР – в установените от ЗБЛД случаи;
 • при загубване на СУМПС от новия образец, водачът подлежи на санкция съгласно ЗБЛД;
 • При промяна на постоянния адрес от друг регион и издадена нова лична карта с него, водачът е длъжен да подаде заявление по постоянен адрес в съответното структурно звено “Пътна полиция” при СДВР или ОДМВР за промяна на местоотчета на водача в 30 дневен срок.

 ІІ. КОНТРОЛЕН ТАЛОН

 • Към всяко свидетелство за управление се издава контролен талон въз основа на платена такса.
 • Издаване дубликат на контролен талон се извършва в случаите на:
 1. повреждане;
 2. унищожаване;
 3. изгубване;
 4. кражба.
 • Издаването на дубликат на контролен талон се извършва въз основа на подадено заявление по образец от водача, документ за платена такса и приложена декларация по чл. 160 ЗДвП. В случаите при повреждане или унищожаване се представя старият талон.
 • Заявление за издаване на дубликат на контролен талон може да бъде подавано по електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на МВР с притежавания от гражданина валиден универсален електронен подпис. При подадено заявление по електронен път органът, който издава контролния талон, изпраща потвърждение или отказ до гражданина по електронен път. При изпратено потвърждение гражданинът се уведомява, че документът ще бъде издаден след заплащане на държавна такса.
 • Дубликат на контролен талон не се издава на водач, на когото са отнети всички контролни точки.
 • Контролен талон „Водач на МПС без наказания“ се издава при поискване от водача:
 1. когато няма наказания за нарушение на правилата за движение по пътищата от първоначалното придобиване на правоспособност и има стаж не по-малко от 6 години;
 2. когато няма наказания за нарушение на правилата за движение по пътищата за период 6 години след влизане в сила на тази наредба.

Контролен талон „Водач на МПС без наказания“ се издава въз основа на подадено заявление по образец и документ за платена такса.

 

ІІІ.  За допълнително обучение на водачи на МПС за частично възстановяване на отнети контролни точки е необходимо:

 

 1. Да има влязло в сила наказателно постановление, с което се отнемат контролни точки;
 2. Да са заплатени дължимите глоби по наказателното постановление и фиш;
 3. Да са представени в съответното структурно звено на “Пътна полиция” при СДВР или ОДМВР по местоотчет квитанциите за платените глоби;
 4. При записване в учебна форма, извършваща допълнително обучение, водачът трябва да получи обратна информация дали е допуснат до такова обучение;
 5. Ако не е минала една година от последното преминато допълнително обучение за частично възстановяване на отнети контролни точки, водачът не се допуска до нов курс на обучение.
 6. За информация за наложени глоби, наказателни постановления и отнети контролни точки, водачът може да получи удостоверение, след заплащане на държавна такса по Тарифа № 4 на Закона за държавните такси;

 

IV. Такси за шофьорска книжка съгласно Тарифа 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси

 

1. Обикновена услуга – до 30 дни

 • Издаване на СУМПС на лица до 58 г. –  25 лв.;
 • Издаване на СУМПС на лица от 58 до 70 г.  – 11 лв.;
 • Издаване на СУМПС на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50% и над 50% – 3 лв.;
 • Издаване на СУМПС на лица над 70г. – Без такса;
 • Издаване или подмяна на контролен талон към СУМПС – 2 лв.;

 2. Бърза услуга – до 10 дни – таксата се заплаща с увеличение два пъти. 3. *Таксите се заплащат по банков път в банковите гишета обслужващи СДВР и РУ “Полиция” или в банките;

 

Съкращения:

 

 • СДВР     – Столична дирекция на вътрешните работи
 • ОДМВР  – Областна дирекция на вътрешните работи
 • РУП        –  Районно управление “Полиция”
 • СУМПС  – свидетелство за управление на МПС
 • ТОЛЕК   – Транспортна областна лекарска експертна комисия
 • ТЦЛЕК    – Транспортна централна лекарска експертна комисия
shopsector.com

270 thoughts on “Издаване на шофьорска книжка”

 1. ..А не е ли възможно таксите да се плащат по банков път чрез други банки или чрез Интернет банкиране?

  1. много се извинявам BG88 BNBG 9661 3300 1570 01; тази ли сметка е за София които подават не на Мария Луизя

  2. Здравейте , изкарах си кормуването тук в София и сега трябва да подам док.в КАТ за шофьорска книжка
   Къде трябва да подам документите в КАТ София , КЪДЕТО ЖИВЕЯ или по постоянене адрес в Пловид .

  3. Медицинските специалисти трябва ли да минават през БЧК

  4. трябвали да си платя глобите кък кат-варна за ди ми се преиздаде шофиорската книжка, ако да на какво основание защото мисля че това е вътрешно правило на кат-варна и не е обвързано със закон.

 2. Може да се плати и по банков път BG88 BNBG 9661 3300 1570 01; BG88BNBG96613300157001
  Само ако подавате заявленията на бул. „Мария Луиза“ № 48 сметката е BG57 BNBG 9661 3300 1465 01

 3. Има и други варианти, които не са много популярни

  Тези преводи обаче може да се направят във ВСЯКА банка и във всяка поща. Таксите са подобни. Ето вариантите:
  Клоновете в самите РПУ-та, най-често на СИБанк, взимат различно – между 2 и 5 лв. на превод. Там постоянно има опашки.
  Пощите взимат 1-2 лв. на превод, като на сайта на МВР има официален ценоразпис. Това ги прави много достъпни и предвидими.
  Ако идете в банка, в която имате дебитна карта (разплащателна сметка), може да ви излезе и лев на превод. Например в ЦКБ е 1.50 лв.
  Ако нямате сметка в банката може да ви излезе по-скъпо от РПУ-то, например в ОББ е 3 лв., а в ЦКБ е 4 лв. на превод.

  1. Може ли чужд гражданин да получи балгарска книжка

  2. Здравейте, правилно ли разбирам, че мога да отида в банката, в която имам сметка, да платя по сметката таксата за издаване на СУМПС, да отида после с документа в КАТ и да не се редя на опашка за тази такса?

 4. Десислав Стефанов

  Мога ли да попитам как стои ситуацията със задължения (в случая неплатени актове) за управление без свидетелство,целия размер на глобите ли трябва да платя (600лв) за да подам документи за Свидетелство или сътветно може да стане на части Много Благодаря

 5. А може ли да се кара автомобил през времето докато чакаш да ти излезе книжката, защото си изкарал изпитите и после 30 дни не караш и забравяш донякъде и почваш да се учиш отново.

 6. „При промяна на постоянния адрес от друг регион и издадена нова лична карта с него, водачът е длъжен да подаде заявление по постоянен адрес в съответното структурно звено “Пътна полиция” при СДВР или ОДМВР за промяна на местоотчета на водача в 30 дневен срок.“

  Здравейте, искам да попитам дали ще ми наложат глоба, ако не съм направила горното в 30-дневния срок. Смених постоянния си адрес и личната си карта, но не подмених шофьорската книжка преди няколко години, тъй като си беше валидна и не знаех за цитираното по-горе.

  1. Всичко зависи от настроението на служителя…. Малко несериозно звучи, но може и да бъдете глобени. В повечето случаи – НЕ

 7. Здравейте,
  имам шофьорска книжка кат.’С’ която трябва да подновя поради изтичане срока на валидност.
  Освен личен документ,медицинско и старата книжка,трябва ли да имам документ за психо тест?

  1. Здравейте, необходимите документи за подновяване на шофьорски книжка категория C поради изтичане на срока на валидност са следните:

   · документ за самоличност
   · документ за платени такси
   · карта за медицински преглед на водач на МПС
   – картата за медицински преглед трябва да е заверена от съответните специалисти: очен, УНГ, невролог и хирург/.
   · старо свидетелство за управление на МПС

   Не е необходимо да вади ново удостоверение за Психо тест.

   1. костадин нориев

    здравеите,имам един въпрос към Вас. след като подам всички док. за подновяване на книжката/кат. С тя още нее изтекла/ старата взимали се и мога ли да шофирам докато излезе новата

    1. Tacho Tachev

     Може да си карате със старата докато излезе новата

 8. Здравейте. Искам да попитам дали мога да си подам документи за шофъорка книжа в София, където успешно завърших курса, при положение, че постоянната ми регистрация е в Пловдив? Ако трябва да пътувам до Пловдив до колко време информацията ще стигне до там?

  Благодаря!

  1. Документи за издаване за шофьорска книжка става по постоянен адрес

 9. Здравейте! Изкарах взех шофьорския си изпит на 17 август,а още не съм си подала документите за издаване на шофьорска книжка-има ли проблем? Понеже съм в чужбина и се прибирам в края на месеца. Да не ми отнемат правата?

 10. Здравейте! А снимки – на място ли се правят? Благодаря предварително!

  1. Кристина Костова

   Здравейте,искам да Ви попитам,следното,Книжката ми е изтекла 2010г .бях в чужбина до сега ,и сега искам да си извадя нова книжка,но старата отстана в чужбина,тоест старата изстекла книжка.Сега в КАТ София ЛИ трябва да подам документи за нова или в паспортна служба по постоянен адрес?И трябват ли ми снимки или се правят на място?

   1. Здравейте, подновяване на изтекла книжка се извършва в паспортна служба по постоянен адрес. Снимки се правят на място.

 11. Аз имам малко необичаен въпрос. Март месец 2014г си взех външните изпити, имам всички документи, които са ми необходими за изкарване на книжка, но ми се наложи да пътувам за чужбина, буквално на следващия ден и не успях да си ги подам. Мислите ли, че ще имам някаква глоба и дали въобще е възможно да ми приемат документите толкова късно?
  Благодаря!

 12. Бих искал да ми отговорите на един вапрос. Може ли да уполномощя друг да вземе моето СУМПС.

  1. Може да направите пълномощно при нотариус, с което да упълномощите някой друг да получи документа вместо вас.

 13. Здравейте , предишната ми книжка е издадена във Враца . Със сменен постоянен адрес съм в София , но трябва да си подменя шофьорската книжка защото е изтекла. Съответно варианта ми е да отида в КАТ София със срок на издаване 30 дни. Има ли бърза /експресна поръчка в тази ситуация.
  На каса ме увериха, че няма , но ми е много важно да стане по-бързо.

 14. Здравейте! Весела Коледа!
  Моят въпрос: има ли глоба и колко е тя за забавяне подаването на преизсаване на шоф.книжка кат.В?
  Благодаря

  1. Здравейте, Весела Коледа и на вас. За съжаление не мога да ви отговоря на 100%, но мисля, че няма подобна глоба.

   1. при подновяване на ш. книжка сменя лк се и синия талон, че там пише номера на книжката, а никъде не го пише като изискване

   2. Здравейте. Моят въпрос е : проблем ли е ако подам само копие на дипломата ми за завършено основно образование? Загубих оргинала !:(

 15. Здравейте
  Искам да попитам как трябва да постъпя ,
  живея в чужбина вече 15 години и съответно замених българската си книжка
  за чуждесртана когато важи до 2042г но бг. книжката е изтекла 2010г как става да я подновя след като я нямам, тя се намира в минестерството на транспорта, трябва ли да си я поискам обратно за да мога да я подновя или мога ако съответно предоставя чуждесртанната в кат в бг. И има ли санкции за подновяване на изтекла такава ?

  Благодаря предварително

  1. Ако новата ви книжка е издадена в страна от ЕС, то тя важи и на територията на България и няма нужда да имате друга BG книжка. Ако сегашната ви е издадена в страна извън ЕС с нея имате право да управлявате МПС на територията на РБ 6 месеца.

   Иначе за издаване на изтекла книжка си подавате документи в паспортна служба по местоживеене, по редът за издаване на документи с изтекъл срок.
   Няма глоба за това, че е изтекла отдавна.

   1. Здравейте,смених си постоянният адрес.Логично е да си сменя и книжката!какви документи са ми необходими за смяна кат. С 🙂 Благодаря п.п.старата е със срок 10години,а новата със срок от 5 години ли ще бъде….

 16. zdr iskam davi popitam edin priqtel ima malak proglem s shafiorskata knishka zna4i pre 2005 g kogatose karashe shafiorski kursove nese iziskavashe diploma za podavane v kat . sega momcheto otide dase podnovi knishakata poradi istichane sroka na validnost sichko e tochno do momenta na poluchavane na knishkata mu iskat diploma ? zashto iziskvat tova sled kato zakona prez 2005g e bil takuv molq otgovoretemi

  1. @sheki не знам, защо му иска. Питайте хората, които искат. Моля пишете на кирилица

 17. Христо Костов

  Здравейте,
  А как стои въпросът с подмяна на чужда книжка с българска. Книжката е бразилска , какъв е редът на издаване и какви документи са необходими.
  Благодаря Ви!

 18. Здравейте! Задължително ли е да се носи оригинала за завършено основно, и какво трябва да направя ако съм го загубил?

  1. Трябва да се представи копие от завършено образование. Ако е изгубено се подава молба в инспектората за преиздаване

 19. Ако съм си подала документите в курса с диплома от 12ти клас, може ли документите пред КАТ да са с тази за 8ми?

  1. Ако сте си подали диплома за 12 клас, то би трябвало инструктора да ги подаде. Иначе няма проблем да е и диплома за 8-ми клас.

 20. Здравейте. Искам да попитам, след като си подам документите за книжката.. до колко дни ще стане, тази която се води бърза поръчка? И точно за колко дни може да стане? Кога ще мога да си я взема..?

 21. Zdraveite,i az iskam da popitam.Vav vtornik(27.01)vzeh izpita po kormuvane,moga li da si podam dokumentite vav KAT vav petak(30.01)?Blagodarq predvaritelno.

   1. Здравейте, казвате че след приключване на курса чак след 14 дена се подават документите за книжка, а аз днес 7.09. си взех изпита и ми казаха че в понеделник 12.09. вече мога да отивам в КАТ да си подавам документи, може ли?

 22. Здравейте! Бих искала да попитам дали е възможно подменената шофьорска книжка да се получи в София, след като заявлението е било подадено във Варна? Благодаря!

  1. @Borisa, книжката трябва да се вземете от мястото където са подадени документите

 23. Здравейте,
  имам едно запитване към Вас.Мъжът ми е чужденец-турски гражданин с постоянно пребиваване в България.Има шофьорска книжка категория В. Иска в България за изкара категория С+Е. До колкото разбрах от правилника, може да се яви на изпита с преводач.Проблема е , че неговата диплома от Турция е до 5.клас, защото когато той е завършил основното образование / да 2011 год./ е било 5 год. Може ли с такава диплома да се запише за курс?
  Благодаря предварително.
  Поздрави!

  1. Ще трябва да се консултирате с КАТ, дали този документ може да бъде признат.

 24. издаване на ш.книжка

  От 2000 година шофьорската ми книжка не е подновявана. Моля да ми отговорите възможно ли е издаването на нова шофьорска книжка. Условията за подновяване прочетох по-горе – това ли е: подавам документи в паспортна служба по местоживеене, след това …

 25. Здравейте, преди около седмица си взех всички изпити за шофьорската книжка в София, но по местожителство се водя в Козлодуй и трябва да си подам документите в МВР град Враца . Инструктора ми каза, че след месец трябва да отида да си ги подам. Може ли да Ви помоля да ми обясните за какво става на въпрос наистина, тъй като се притеснявам. Благодаря, предварително 🙂

   1. След колко време трябва да си подам документите след като си взех всички изпити?Какъв е срока?Страх ме е да не го изпусна…

 26. Здравейте отново,
  имам още едно запитване към вас. Може ли чужденец, продължително пребиваващ в България, да замени турската си шофьорска книжка с българска?
  Благодаря предварително.
  Поздрави!

 27. Здравейте,
  Как и къде може да се проверява кога са пристигнали документите за издържан изпит пред ДАИ, състоял се в София, за да знае лицето кога да дойде в Шумен, за да си подаде документите за книжка? Телефон…?

 28. Здравейте, трябва да си сменя книжката, заради смяна на постоянния адрес. Мога ли да подам документите в паспортна служба или задължително в КАТ.

  1. Здравейте, при подмяна на шофьорска книжка поради смяна на адрес, това се прави в паспортна служба.

 29. Здравейте! Имам следния казус: Мой близък наскоро придоби Българско гражданство и в момента е с двойно (българско и македонско). Иска да смени шофьорската си книжка с българска. Ще трябва ли отново да кара курсове или ще му бъде призната македонската?

 30. Здравейте,моля Ви да ми обясните ,тъй като съм завършила средното си образование в Гърция и свидетелството ми за завършено ликио е издадено от там по двадесетобална система необходимо ли е да я приравнявам към шестобална система както е в България,след като е заверена с апостил и печат от външното министерство.Много благодаря .

  1. Здравейте, щом дипломата е призната от министерството няма проблем, но мисля че трябва да е призната от Министерство на образованието, а не от външно.

 31. Здравейте, при изтекъл срок на шофьорска карта и за подмяната й, при наличие на ТЕЛК 50 %, с диагноза C50- злокачествено новообразование на млечна жлеза, необходимо ли е ТОЛЕК медицинско, при положение, че се е случило отдавна и няма двигателен проблем? Също и къде за Варна се прави ТОЛЕК, цена и период на изпълнение… Предварително благодаря!

 32. Македонец с българско граждансво може ли да смени книжката си с българска и как

 33. Здравейте, искам да попитам колко време важи медицинското свидетелство за издаване на книжка? Т.е. до колко време след издаването му трябва да се подадат документите за издаване на книжката? Благодаря предварително.

 34. lybomir penchev

  Здравейте аз съм от Бургас по лична карта мога ли да се явя на на изпити за шофьорска книжка в друг град на територията на България

 35. Здравейте, може ли да се поднови книжка в КАТ София при положение че постоянния адрес е в Бургас (където е издадена и изтеклата книжка)?
  Също така може ли да се задържи старата кмижка до получаване на новата?

  Благодаря!

 36. irenaliubenova

  Здравейте , мога ли да подам документите на дъщеря ми която изкара успешно шофьорските курсове в България но замина да работи в чужбина . Имам целия набор от документи подготвен от нея но не успя да ги подаде поради забавяне на протокола от изпита! Ако е възможно при получаване мога ли пак аз (майка и с
  нотариално заверено пълномощно) да я получа! Благодаря ви предварително за разяснението !

 37. irenaliubenova

  искам само да допълня че през 2014 година си е сменяла личната карта и ми е оставила международният си паспорт и нотариално заверено генерално пълномощно. Надявам се това да е достатъчно .

  1. Здравеите искам дА ви пит
   ам с удостоверение за заваршен 12 клас мога ли да си подам докименти за шиофиорска книшка

   1. Може, но няма да е лошо да поработите върху правописа 😉

 38. Здравейте! Искам да си подновя шофьорската книжка, защото изтича август месец 2015г( издадена е за пръв път 2005г). Бях в 1РПУ СОфия и като си подавах за подновяване личната карта исках и шофьорската книжка да сменя директно. От там ми казаха, че за книжката трябва да отида в КАТ, защото не са сигурни дали няма нови разпоредби ( имам ТЕЛК 60% -Диабет). Отидох в КАТ и там служителка също не беше много уверена, но каза, че ми трябва медицинско от личен лекар и с него мога да си подам или в КАТ, или в 1РПУ документите за подновяване на книжката. В компютрите на КАТ не излиза, че съм с ТЕЛК – вероятно, защото процентите са малко. Затова въпроса ми е: Къде е редно да подам документи от двете места и ако покажа ТЕЛКА, за да ми е намалена таксата, примерно в КАТ какви са цените с тези проценти и дали има вероятност показвайки ТЕЛКА, който не е в компютрите като данни, а е отдавна, да платя с намаление или има вероятност показвайки го, да се изискват някакви други медицински прегледи, въпреки извадено медицинско? Благодаря!

  1. Вижте за повече информация в страницата на КАТ или се обадете на телефон им от сайта.

 39. Mariana Boycheva

  Здравейте,искам да попитам за моята ситуация.Имам българска шофьорска книжка,на която срокът и изтече през 2007 год.,а също в книжката съм с друга фамилия преди да се омъжа.Искам да попитам има ли вариант,ако направя пълномощно на някой,той да ми подаде документите,и да получи после новата ми книжка,защото не живея в момента в България?

 40. Здравейте, аз съм си взел изпитите, имам БЧК и медицинско. Не мога да разбера обаче как и къде трябва да заплатя таксите.

 41. Ани Христова

  Възможно ли е наистина да се издаде шоф. книжка за 24 часа и каква е цената? Благодаря.

 42. Здравейте,
  Срокът на валидност на шофьорската ми книжка изтича и трябва да я подновя. Преди няколко години обаче си смених постоянният адрес, но не и шофьорската книжка. Адресът ми според новата лична карта е в София, а шофьорската книжка е издадена от МВР Бургас. Мога ли да отида в РПУ-то, където са ми издадени новите лични документи и от там да ми подновят шофьорската книжка или е необходимо да отида в КАТ? Какъв е редът в случая?

  1. Документи се издават по постоянен адрес. т.е. трябва да отидете в паспортна служба на РПУ-то по местоживеене.

 43. Иван Колев

  Здравейте, моят казус е следният: трябва да подновя изтеклата си книжка, но се появяват един електронен фиш от мобилна камера и един акт за изтекла гражданска. И двете са от 2012г. КАТ твърдят, че не могат да ми преиздадат документа без да заплатя съответните глоби за фиша 150лв. и за акта 400лв. Мога ли да обжалвам и има ли по-благоприятен изход от ситуацията освен плащане на глобите?

  1. Щом са Ви казали, че не могат да се издадат преди да се плати – значи е така.
   Що се отнася до обжалване – естесвено, че може. Колко ще струва обаче обжалване на 550 лв. глоби?

 44. Здравейте как стои въпроса с англиска диплома ?

  1. Tacho Tachev

   Въпросът с английската диплома стои добре¡

   1. Какво трябва да се направи защото не я приемат ?

    1. Кой не я приема? Този, който не я приема какво Ви каза? Легализирана ли е?
     Задавайте си точно и коректно въпросите.

 45. Ами не ми дават да се запиша на курсове защото не я приемат. Ами не, само е преведена на Бг и пак не я приемат. И в КАТ проверих и там не я приемат.

 46. Здравейте!
  Преди години ми откраднаха документите на морето и не ми дадоха никаква бележка от районното там. Сега искам да си изкарам нова книжка и каква ще бъде процедурата? Предполагам някак глоба, горе -долу каква сума и на момента ли се плаща или във вид на акт?

  1. Tacho Tachev

   Най-вероятно ще трябва да си платите само таксата за издаване на нови документи

 47. Здравейте,
  Може ли руски гражданин, който не е регистриран на постоянно местожителство в България, да си подмени руската книжка с българска такава?

 48. Здравейте ! Имам испанско образование, в случая мисля да използвам основното защото то има апостил от тамушните институции , а средното не съм го носила за апостил.
  Въпроса ми е – какво е нужно да последва тук? Единствено превод и легализация или ?
  Искам да знам конкретно , за да се ориентирам дали мога да го направя в Пловдив, защото нямам възможност да пътувам до София ако е нужно занимания с министерства…
  Благодаря предварително!

 49. Димитър

  Здравейте. Въпроса ми е какво медицинско ми трябва за придобита кат.А при положение че имам кат. В,С ?

 50. Здравейте, искам да попитам колко време след смяна на личната карта трябва да се смени и книжката, в случай че тя не е изтекла? Преди 5 години от РПУ ми казаха, че няма нужда и да го направя след като изтече срока. Има ли някаква глоба и съответно необходимо ли е медицинско за кат.В.

  1. Шофьорската книжка трябва да се подмени след като й изтече срокът. Подмяната не зависи от личната карта.

 51. Здравейте, имам Белгиска шофьорска книжка но вече не живея в Белгия но на ляато ще се прибера в България.
  Колко време имам право да използвам тази книжка и длъжен ли съм да я обменя на Българска и кака е процедурата
  Благодаря ви предварително

 52. Здравейте, успешно положих изпит през 2013 година, но поради спешно пътуване в чужбина така и не подадох документи за книжка.Въпроса ми е каква е процедурата в такъв случай, има ли давност на документа за успешно издържани изпити за шофьор?Ще ми бъде ли наложена глоба ако подам документи сега?

 53. Красимир

  Здравейте! По лична карта съм от София и родом съм от там..изкарах успешно курсовете за кат.Б в Хасково! Въпроса ми е,мога ли да си получа книжката от Хасково? Благодаря предварително! 🙂

 54. Красимир

  Здравейте пак..друг въпрос..има ли срок за явяване след платена такса за получаване от 7 дни?? Платил съм таксата за 7 или 10 дни не съм сигурен как беше да речем на 01.06.2015г. И на 10.06.2015 е датата за взимане…питам дали след 10-ти има някакъв срок да отида да я взема???

 55. Здравейте, имам, следният случай. Преди около 2 години, ми отнеха контролния талон и ми наложиха глоба не помня дори размера защото не съм си залепил седмичната винетка на стъклото. Малко след това пак ми писаха някакъв фиш защото карам без фарове. Тъй като живея в София, а съм от Плевен, и почти не ползвам колата си, така и не отидох нито да си платя глобите нито, да си взема талона. Сега бих желал да завърша курс за категория А. Въпросът ми е такъв – Мога ли след успешно положен изпит (дори дали бих могъл да се явя на такъв без талона си), да получа новата си шофьорска книжка, както и дали това може да стане в София?

 56. Здравейте, мой приятел от Пазарджик трябва да си смени шофьорската книжка поради изтичане на срока, но понеже няма възможност скоро да се прибере, възможно ли е да подаде документите за преиздаване в централния офис на Мария Луиза в София? Благодаря ви предварително.

 57. Здравейте, изкарах шофьорския си изпит в края на септември, но още не съм подал документи за книжка, валиден ли ще е или ще се наложи да го карам на ново?

 58. Здравейте! Наясно съм, че медицинското свидетелство е валидно 6 месеца след дата на издаване. Въпросът ми е дали е възможно да бъде направен компромис, ако въпросния документ е просрочен с месец, да речем? И втори въпрос: Може ли да се представи само копие от диплома? (изрично е написано, че се представят копие и оригинал, но все пак да попитам, защото при мен е малко сложна процедурата с получаването оригиналите, на която и да е от двете дипломи)

 59. Привет,
  взех изпитите си преди месец в София, но адресната ми регистрация е в Пловдив и следоватлено там трябва да получа книжката си и всичко останало. Как мога да разбера, че книжката ми е готова без да се налага да пътувам? Има ли телефон, на който дават подобна информация? Този линк за проврка на издадени документи валиден ли е – https://izdadeni.mvr.bg/nld2/nWeb2.nsf/fVerification ?
  Благодаря ви!

 60. Здравейте! Искам да изясним нещо важно – в момента за да си изкараш ново СУМПС трябва да представиш диплома за завършено основно образование. Обаче за да си подновиш СУМПС, на което му изтича срока не представяш такава. Тоест, лица, които нямат основно образование и имат СУМПС по стария ред преди 2008г когато това не беше задължително, могат съвсем спокойно да си подменят и актуализират СУМПС сега, въпреки, че нямат основно образование и по новия закон те нямат право да имат СУМПС. Натъкнах се на този казус и моля някой да ми отговори това редно ли е и не следва ли това СУМПС да се изземе от съответния водач, който между другото въобще не е единствен.

 61. Бихте ли отговорили, след като доста хора са задали този въпрос, има ли давност, след изкарани изпити, за подаване на документи, в случая дъщеря ми си взе и листовките и изпита по кормуване, но два дни по-късно отпътува за чужбина. Има ли срок за подаване на документите и ако е така, то какъв е той? 6 месеца, година…..?

  1. Tacho Tachev

   Можете да проверите във паспортен отдел

 62. Привет. В какъв срок от датата за валидност СУМПС трябва да се подаде заявление за подмяна? Благодаря ви.

 63. Здравейте. Моят случай е следният: предстои ми първоначално издаване на СУМПС. Имам адресна регистрация в гр. Варна, но по постоянен адрес и по лична карта се водя в София.Т.е. – доколкото разбрах от написаното по-горе, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да подам документите за издаването в София. Дотук добре. Тук пише следното:“когато искането е направено чрез упълномощено лице се представя нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност на упълномощеното лице; – т.е. мога да упълномощя някой от моите родители да ми подадат документите за книжката? Бихте ли уточнили това – „когато искането е направено чрез упълномощено лице, декларацията за обичайното пребиваване трябва да е нотариално заверена“ – какво представлява тази декларация и как се съставя?

 64. Кристина

  Здравейте,

  Бих искала да Ви попитам дали подаването на документи за шофьорска книжка може да бъде направено от друго лице упълномощено за това с нотариално заверено пълномощно или се прави само лично?
  Благодаря предварително!

 65. Galq Mangolova

  Zdraveite, predvaritelno se izvinqvam za latinicata!
  Imam shofiorska Knijka kategoriq B ot dosta godini I tai kato jiveq v UK knijkata mi e smenena za Angliiska! Prez Avgust 2014 izkarah kurs v Bulgaria I sled uspeshno polojen izpit pridobih pravo za kategoriq A. Poradi zakonno ustanovenite srokove togava nqmah vreme da si izkaram Novata Knijka . Vaprosite sa mi slednite:
  Moje li drug da podade dokumentite mi za Novata Knijka
  Kolko vreme otnema expresnata porachka?
  She polucha samo dopalnitelna Knijka za Novata kategoriq A ili shte trqbva da ostavq v KAT Angliiskata Knijka I shte mi bade izdadena nova s dvete kategorii A i B.

  Blagodarq

 66. Димитър

  Извинете мога ли да попитам един въпрос?? Ако на 12.06.2015 съм взел успешно изпита за кормуване кога е най близката дата в която мога да ида в КАТ и да си пусна документите за книжка??

 67. Здравейте,
  Може ли чужденец, живеящ в България като представител на иностранна фирма, с руска шофьорска книжка и голям опит да получи българската книжка? Ако да – какви документите трябва да има и какви изпити да държи?

 68. Здравейте!Ако книжката ми е издадена за срок от 5 години с решение от ТОЛЕК трябва ли задължително да повторя процедурата или мога да си подам документите по нормалния ред без отстъпка?

 69. Здравейте!
  Мой приятел, турски гражданин пребиваващ в България желае да изкара шофьорска книжка .
  Възможно ли е това?

 70. Фьодор

  Здравейте, искам да попитам колко дни след като се издържи практическия изпит, могат да се подават документи за книжка в КАТ. Благодаря.

 71. Може ли лице с неизвестно гражданство/xxx и с постоянно пребиваване в България да си извади шофьорска книжка? За чужденците ясно, как стой въпроса с лицата без или с неизвестно гражданство?

 72. Христо

  Здравейте преди три дни ми откраднаха личните документи сега като ида в кат за да подам заявление за книжка ще ми искат ли медицинско свидетелство и снимки

  1. Tacho Tachev

   Утре отивате в паспортен отдел и питате.

 73. Аз се промени с шофьорска книжка лиценз на български турски водача

 74. Аз съм български гражданин аз живея в Австралия Мелбърн. И моят лиценз български шофирането е бил откраднат.
  Какво мога да направя за да мога да получа копие от лиценза си или дубликат?

 75. Здравейте, срока на личната ми карта изтича и си изкарах всички изпита, дали мога да подам документите със старата и да не чакам новата.

 76. Здравейте искам да попитам дали има връзка между адресна рег. Тоест постоянния адрес и това къде си караш книжката. Например аз по адрес съм в София, но мисля да ги карам в Костинброд, тъй като живял тук.

 77. Lyudmila Oreshkova

  Здравейте, имам диплома за висше образование за медицински лаборант с положени изпити по Долекарска помощ и СИД- Хирургия. Това освобождава ли ме от БЧК, понеже в ДАИ ми казаха, че може, а други не?!

  1. И мене ме интересува отговора на този въпрос! Имам медицинско образование – медицински лаборант и също бакалавър по Здравни грижи. Първо нямам излишни 50 лв. за 3 часа курс при положение че съм го учила, и второ (по-важно) нямам време да отида на курс към БЧК (още повече че в събота и неделя не се провежда, а само през седмицата и то когато се събере група)

 78. Здравейте, може ли да ми помогнете в ситуацията – изпитът (теория и практика) е взет през 2009 г., за което си имам документ. Не съм подавала досега документи за издаване на самата книжка. Има ли валидност / давност взет изпит? Наново ли трябва да се изкарва курса или не е необходимо? Благодаря!

 79. Здравейте, искам да попитам дали ще е проблем, ако на инструктора съм дала свидетелството за средно образование, но в мен нямам оригинала и представя само копие ? Или другия вариант при подаване на документите в Кат да представя оригинал и копие от основно образование въпреки че за самия курс съм дала копие от средно ?

 80. Че не би трябвало да има проблем, защото дипломата се иска просто за да се види че има някакво образование.Но пак ме притеснява да не ме върнат случайно заради това. Студентка съм и то не в София и оригинала на дипломата ще го получа чак след като завърша и няма вариант да ми я дадът по рано.. Изкарах всички изпити и ми остава само да подам документите. Надявах се тук някои да ми каже как стоят нещата

 81. Здравейте,въпроса който ще задам видях ,че е задаван преди няколко месеца,но за да съм сигурна,че закона не се е променил бих искала да попитам „Може ли да дам копие от дипломата за средно образувание на която има подпис и печат/вярно с оригилана/ от гимназията в която съм завършила,защото оригинала е в университета и е много сложно а я взема от там? Говорих по телефона с една дама от кат София и тя каза,че не може трябва и оригинал и копие.Защо е нужно???

 82. Здравейте,

  Съпругата ми не е българка но има документ за постоянно пребиваване.
  Също така я има шофьорска книжка от ОАЕ.
  Може ли тази книжка да се приравни директно към Българска?
  Ако не може ли тя да държи само практически изпит или трябва и теория?

 83. каролина косева

  Здравейте,взела съм успешно всички изпити за категория B .Сега трябва да отида в КАТ за издаване на шофьорска книжка.Имам въпрос относно дипломата.ИмАм копие от дипломата ми за средно образование,но оригинала е в университета и няма да ми я върнат докато не завърша,което няма да е скоро.Диплома за осноно за завършен 8ми клас си нямам и на представа къде е,нито родителите ми си спомнят .При положение,че уча в университет е ясно ,че имам диплома за средно образование,тъй като няма как иначе да учиш във висше учебно заведение,следователно имам и за основно,тъй като пък тогава и за средно нямам право да имам.Не мога ли да приложа копие от дипломата ми за основно образование плюс студентската ми лична карта?

 84. zdraveite
  izvinete che pisha na latinica nqmam fonetika
  Valdosta Na lichnata mi karta svurshva Dali shte imam problem Kato davam dokumentite Si za shofyorska knijka

 85. Здравейте! Искам да попитам за експресната поръчка. До колко дни(часове) се издава и каква е цената на тази услуга. Благодаря!

 86. Здравейте,

  дипломата ми за средно образование е от страна членка на ЕС, но няма апостил. Достатъчно ли ще бъде да я представя в оригинал и копие, с превод на български, за да мога да изкарам книжка?

 87. Здравейте. Моят въпрос е : проблем ли е ако подам само копие на дипломата ми за завършено основно образование? Загубих оргинала !:(

 88. Трябва ли да ходя на БЧК курс при положение, че съм медицински лаборант и имам диплома за бакалавър Здравни грижи и в дипломите е упоменато че съм учила и положила изпити за долекарска помощ?

 89. Здравейте!
  Подадох документи за издаване на шофьорка книжка на 02/09/2015. На талона за получаване на готовия вече документ пише дата за получаване 02/10/2015 понеже заплатих за нормална услуга. Искам да попитам възможно ли е да доплатя за експресна услуга и срока за издаване и получаване на документа да се намали?
  Доколкото разбирам въпреки че съм издържала всички изпити и имам право да си издам книжка аз се водя НЕправоспособен водач и не мога да карам кола докато не получа официалния документ, от една страна съм съгласна…да при рутинна проверка не мога да представя документ които да удостовери това че съм правоспособна, но от друга страна сякаш не аз а книжката ще кара колата…

 90. Здравейте, искам да попитам при издаване на първа шофьорска книжка трябва ли задължително да се ходи в КАТ или може и в РПУ по местоживеене (където си извадих личната карта). Става въпрос за София.

 91. Катерина Лазарова

  Здравейте!
  Миналата година изтече срока на валидност на личната ми карта и на шофьорската ми книжка, но аз си извадих само нова лична карта. През това време не съм шофирала, но сега ми се налага да подменя и книжката си. Вярно ли е, че трябва да се явя на изпит за шофьори?

 92. Тодор Велев

  Здравейте ,сега започвам шофьорски курс , но ме интересува защо трябва да минавам през ТОЛЕК и ТЦЛЕК
  в смисъл какви медицински прегледи се минават , и ако за очен специалист разбирам защо се минава задължителен преглед , то каква връзка има УНГ, невролог и хирург . Мой приятели ми казаха , че за медицинско свидетелство трябва само да ида при личния лекар и той да го издаде ?

 93. Здравейте !

  Мъжа ми е с двойно гражданство / Турско – Българско и има шофьорска книжка от Турция .Тъй като постоянно живее в България можели да си я смени с българска шофьорска книжка ,като се откаже от турската .

  Благодаря предварително !

 94. Здравейте!
  Брат ми има запитване. Преди две години е изтекъл срока на шофьорската му книжка, той не я е ползвал повече от 10 години. Бихте ли ни казали каква е глобата, може ли да я поднови и какво трябва да направи?

  Предварително Ви Благодаря!

 95. Здравейте,

  виждам че тук има човек, който дава компетентни съвети, та се надявам да ми помогне с моя казус…
  От две години съм с двойно гражданство – българско и немско. Постоянното ми местожителство е в Германия. Имах българска шофьорска книжка, която ми бе открадната с портфейла и всички останали документи преди 4 седмици. Немските документи не са проблем – вече ги набавих, заявление за лична карта ще подам в сряда в посолството в Берлин. Въпросът ми е как да процедирам с шофьорската книжка?
  По силата на европейското законодателство трябва да подам документи за книжка в Германия. За целта ми е нужно удостоверение, че съм притежавала българско СУМПС. Как мога да се сдобия с такова удостоверение, по възможност без да се прибирам до Бургас? Възможно ли е баща ми с генерално пълномощно (нотариално заверено разбира се) да подаде заявление за издаването на такова удостовериение и къде трябва да стане това?
  Многократните ми опити да се сдобия с подробна информация от посолството се оказаха неуспешни, тъй като служителите там не считат за необходимо да информират граждани…

  Предварително Ви благодаря.

  И. Наполеонова-Вилхелм

  1. @ Irena, съжалявам за късният отговор. Към момента не мога да Ви отговоря на въпроса, но ще направя записване и ще ви отговоря до 2-3 дни.

 96. Здравейте,записах шофьорски курсове с документ за завършен 9 клас, и от ДАИ ме допуснаха на изпитите,но след това в КАТ ми казаха,че се изисква степен на образование,която степен аз нямам защото 8клас беше нулева година и освен това се преместих 2ри срок в училище на което вече са издадени дипломите за основно , а средно ще взема до година! Обръщала съм се няколко пъти и към РИО София ,но никой не може да ми помогне! Въпроса ми е към кого трябва да се обърна за да си взема книжката и защо правилата към ДАИ са едни ,а към КАТ други?

  1. Мартин Динев

   Добър ден
   Искам да Ви попитам деа въпроса:
   1.Документите са ми откраднати включително шофьорска книжка категория А,В,С . За подаването на нова книжка нужно ли е медицинско да се вади .
   2.При откраднатите документи са направени по адресна регистрация Стара Загора.Новите искам да се направят по адресна регистрация София.Колата ми остава с регистрация „СТ“ задълженли съм в случая да я пререгистрирам в София.

   1. @Мартин Динев, след като са откраднати документи, не е необходимо да се вади ново медицинско. Документите и регистрацията се правят по постоянен адрес. Не е проблем ако имаш постоянен адрес в София, колата да остане с регистрация СТ.

  2. @ qwerty, за допускане до изпит се изисва основно образование. При яваване на изпит трябва да се предостави диплома за завършено образование. Без диплома, няма как да стане.

   1. А при мен има такъв плоблем аз преди 5-6 месеца влезнах в шофйорски курсове взех си изпита по по практика преди 2 месеца обаче не си подадох документи в кат дали има някакъв срок за подаване на документи в кат и дали ще е проблем ако подам след 4 месеца и може ли да ми се анулира курса

 97. В.Стефанова

  Здравейте,никой в България не може да ми отговори,защо книжка от страна извън ЕС,но подписала и ратифицирала Женевската конвенция,не може да бъде сменена(без изпит).Попитах в КАТ,там гледаха умно и ми казаха ,че трябва да отговаря на приложение #6.Препрочитайки конвенцията за хиляден път,книжката отговаря и на това условие.Кажете ми към кого да се обърна,защото вече се изчерпах.Благодаря Ви

 98. Здравейте
  Да попитам дали ще е възможно да си пусна сумпс ако съм изкарала бчк 2008г

 99. Здравейте! Преди няколко дни си подадох документите за книжка в КАТ, но я платих в една банка. Там ми дадоха една фактура, която съм трябвало да представя и въпроса ми е трябва ли да отида отново в КАТ или трябва да я дам, когато е готова книжката?

 100. Здравейте! Необходимо ли е да се представи и удостоверение за завършен курс по обучение за водач на МПС, когато подаваме документите или единствено информацията, която е представена по-горе, защото преди май се е изисквало?

 101. Ако шофьорската книжка изтече в периода, в който се изчаква новата, мога ли да карам с нея и талона за подадено заявление за нови документи, докато излезе новата? (Понеже на сайта на КАТ пише, че срокът за бързата поръчка е 10 дни, а книжката ми изтича на 15ти, ако си подам документите на в Понеделник на 6-ти и си спазят срока от 10 дни, ще си получа книжката след 15-то число и има няколко дни, в които ще е изтекла)

  1. Трябва да се кара само с валиден документ. Щом старата е изтекла, рискувате да ви съставят акт.

 102. Здравейте,
  наскоро навърших 18 и взех книжка на същия ден. Ходих да подам документи в КАТ, но тъй като съм с чужда диплома, ме изпратиха да изкарвам удостоверение от РИО. То пък от своя страна щяло да бъде готово чак след месец. Исках да пусна бърза поръчка за книжката, защото започвам работа, за която ще ми трябва и не мога да си позволя да чакам цял месец. Няма ли някакъв начин да се изкара книжката и след месец като стане удостоверението от инспектората да го занеса в КАТ? Все пак им представих чуждестранната диплома преведена, с която реално удостоверявам, че имам завършен изискуемия 8-ми клас….
  Благодаря предварително.

 103. Здравеите искам да попитам 2010г.взех парвата си книшка от мвр стара загора с диплома но си смених ли4ната карта в пловдив но си изгиних и дипломата име тревожи дали пак щеми поискат диплома при подновяване

 104. Благодаря за одговора Таchev попитах понеже ас сам взел в закона с диплома но така или ина4е зна4и не изискват диплома отново

 105. Здравейте! Трябва да си подновя шофьорската книжка.Преди 4 год. си смених постоянния адрес и сега съм жител на общ. Поморие. В телефонен разговор с паспортна служба Поморие ми казаха, че при тях не мога да подам документите, тъй като имам промяна в адреса, затова трябвало да отида в Бургас. Така ли е наистина? За мен е важно, тъй като съм с бебе кърмаче и пътуването и чакането в големия КАТ за мен е проблем.

  1. Отделно се свързах и с друго РУП, от където ми казаха, че не би трябвало да има проблем, щом не е първа книжка, не е открадната или загубена, следва в Поморие по постоянен адрес да си подам документите. Повторно се свързах със служителката в Поморие и ми каза, че имало закон, но не можела в момента да цитира кой закон, според който при промяна на име или адрес трябвало да отида в Бургас. Как може две РПУ с различни практики, поне да знаех кой е този закон и чл. и сама да го вида това нещо. Не знам…

 106. Здравейте, подновяване на изтекла книжка се извършва в паспортна служба по постоянен адрес. Ако постоянният ви адрес е в Поморие, не би трябвало да има проблем там да си и подновите.

 107. Здравейте! Как мога да проверя дали е пристигнал протоколът от външния изпит по кормуване? Казаха ми ДО 3 дни,което значи, че и по-рано може да си подам документи за издаване на шофьорска книжка, но искам първо да проверя вместо да се разкарвам напразно.
  Благодаря!

 108. Станимира

  Здравейте, майка ми има решение от ТЕЛК и е необходимо да подновява книжката си, когато е издавана книжката/валидната в момента/ не е имала ТЕЛК /т. е в КАТ нямат информация от предното подаване на заявление/ . Ако сега при подаване за подновяване не ползва облекчението в таксата и отиде в КАТ с медицинско от личен лекар и платена пълна такса и не обяви, че има ТЕЛК, ще й бъде ли издадена книжка, може ли да я върнат, за да се яви на специализираната комисия в Транспортна болница или след като не е подала инф., че има ТЕЛК и си е платила пълна такса ще й издадат книжка? Благодаря!

 109. Здравейте,
  Сключих граждански брак и съответно трябва да си сменя и шофьорската книжка. По постоянен адрес съм си в Балчик и съответно за личната карта документи подавам в Паспортна служба в Балчик, а за шофьорска книжка? Освен това за подмяна на шофьорската книжка само заради смяна на фамилията, пак ли трябва да си вадя и медицинско и ако да, от къде си взимам бланка за това медицинско?

 110. Здравейте,
  Аз съм гражданин на Украйна и България. Имах си украинска шофьорска книжка, която ми я взеха при получаване на българска. В КАТ ми казват че ще я изпратят в украинско посолство, но аз искам да ми я върнат, понеже тя ще ми е необходима за ползване в Украйна.

  Не мога да разбера на какво основание те ми отказват да я върнат.

  Поздрави,
  Дмитрий

 111. симона асенова

  Здравейте, искам да попитам има ли срок след изпита в който мога да подам документи за издаване на книжка или може и веднага ?

 112. Галя Цветкова

  ГАЛЯ ЦВЕТКОВА
  ЗДРАВЕЙТЕ,КНИЖКАТА МИ Е ИЗТЕКЛА ПРЕЗ 2010 Г.ЩЕ ТРЯБВА ЛИ ДА КАРАМ ОТНОВО КУРСОВЕ

  1. Не е необходимо да се карат курсове отново. Трябва да подадете документи за подновяване на книжката.

 113. Тодор Симеонов

  Тодор Симеонов. Дъщеря ми е в Малта и и трябва удостоверение от КАТ за липса на нарушения за пред ТОЛЕК. Може ли аз да и взема от КАТ това удостоверение?

 114. Здравейте г-н Тачев,искам да Ви попитам по следния казус:Забравих портфейла си в колата,нямаше ме за кратко,намерих я разбита ,а портфейла с всички документи ,разбира се откраднат-книжка,лична карта,талон.Отидох в полицията.Още се бавят със служебната бележка.1.Мога ли да карам колата без документи?2.Трябва ли да минавам пак медицински преглед за новата книжка?

  1. 1.Не може да карате колата без документи
   2. Не е необходимо даминавате отново преглед.
   В паспортна служба си вадите новата книжка

 115. Здравейте, г- н Тачев.
  Въпросът ми е следният:
  За издаване на книжка- бърза услуга- в КАТ ли се ходи или по местоживеене?

  1. Документите се издават от паспортна служба по местоживеене

 116. И още един въпрос. Изисква ли се попълване на Декларация, във връзка с местоживеенето?

 117. Здравейте,

  при смяна на свидетелство за управление на МПС, когато е сменена адресната регистрация и с това се издава и нова лична карта, необходимо ли е медицинско удостоверение и ако да- личният лекар би ли могъл да издаде такова?
  Предварително благодаря!

  1. При смяна на адрес, не е необходимо медицинско

 118. Здравейте имам един побрем с синя талон леко се скъса като го дръпнах от тия кадето се слагат дукоменти

 119. Здравейте имам един побрем с синя талон леко се скъса като го дръпнах от тия кадето се слагат дукомент –

    1. Има различни варианти:
     – да се смени мястото където се държи
     – да се залепи с тиксо
     – да се изхвърли
     – да се скъса повече

     …. а да, или да се извади нов.

 120. Zhanina Georgieva Stoyanova

  Здравейте,
  Казвам се Жанина Стоянова и през последните години живея в Испания.
  Откраднаха ми документите и трябваше да пусна молба за дубликат на шоф. книжка в Испания. От DGT Испания ми казаха, че се свързват с България и когато има отговор ми пращат испанска книжка.
  Как мога да проверя защо се бави отговора?
  Благодаря ви предварително!
  С уважение
  Жанина

  1. Не знам какви са им правилата в Испания. Може би в КАТ ще имат информация. Пробвайте да се обадите там.

 121. Македонец с българско граждансво може ли да смени македонска шоф. книжка с българска и как?
  Моля за отговор

  1. Може. Трябва да се запише за курс за категорията, която иска. Да изкара курса, да се яви на изпит и да си подаде документите. След това вече ще има БГ шофьорска книжка.

 122. Здравейте,
  Установих, че книжката ми е изтекла преди 5 месеца. Издадена е от МВР Пазарджик. Новият ми адрес по лична карта е в София. Живея в чужбина от 1,5 година. Имам следните въпроси:
  1. Къде трябва да подам документи за подновяваме?
  2. Ако ми наложат глоба, тя на място ли се плаща?
  3. Какъв е най-краткият срок за издаване?
  4. Възможно ли е да се получи от друго лице, тъй като ще пребивавам в БГ само 10 работни дни?
  Благодаря предварително за бързия отговор

  1. Документите се подават в документна служба по местоживеене – във вашият случай в София. В някои държави може да се подаде и в БГ консулството. Обикновено глоби не се налагат, въпреки, според действащото законодателство има такива. Най-краткия срок е 48 часа.

 123. здравейте,изкарах курса за шофьорска книжка и ме интересува къде мога да проверя кога мога да подам документи тъй като удостоверението за взет изпит го изпращат по електронен път

 124. Здравеите искам да попитам искарах си курсовете за шофьорска книжка в ст загора но по местоживене по лична карта се водя в враца могали да мина БЧК във враца и нещата бързо ли ще станат .

 125. Здравеите моият вапрос е следнят мажат ми има удостоверение за заваршен 10 клас от помошно очилиште можели да се запише на курс

  1. С такъв правопис не може нищо. Освен да се върнете в първи клас ти и „мажат“ ти и да изкарате още веднъж „очилиште“.

 126. В.Янчева

  Здравейте! СУМПС кат.В от ТОЛЕК е с изтекъл срок от два дена. На 03.05.2016г ще се явявам пред ТОЛЕК.Ще бъда ли глобен,ако шофирам до тогава? Благодаря Ви за отговора!

 127. Здравейте,преди 1 месец и половина взех изпитите по теория и кормуване за категория Б,но още не съм изкарала бчк,защото нямах възможност да да седя цял ден на тази лекция и интересува ме сега дали ще имам проблем с подаването на документи за книжка,има ли срок или няма да имам проблем че са минали почти 2 месеца.

 128. Здравейте!Да попитам за информация само г-н Тачев.Имам завършен 7 клас (поради лични си проблеми),а чета по закон че основно се придобива вече и в завършен 7 клас.Та възможно ли е да се изкарат шофьорски курсове с това образование 7 клас което се счита за основно?

  1. Ако има диплома за завършено основно – може. Задължително трябва да има диплома.

 129. Здравейте,трябва да си сменя книжката,поради смяна на фамилията !
  Пенсионер съм по болест ! Сега къде трябва да отида и какви документи трябва да нося ! Шофьорската ми книжка изтича 2017 година , категория В съм !

 130. Михаела

  Здравейте,
  Бих искала да попитам как стои въпросът с подмяна на руска шофьорска книжка с българска?

 131. Йорданчо

  Здравейте,
  Какви документи са нужни при смяна на македонска шофьорска книжка с българска?
  Благодаря би предварително

 132. Здравейте, искам да попитам мога ли да подам 1 шофьорска книжка за 3 дни . тъй като ще заминавам за Лондон и няма да мога скоро да се върна в БЪЛГАРИЯ

 133. Zdraveite, mojeli li s stydentska knijka -kopie i original, poneje originala ot diplomata mi e v universiteta? ??

  1. Здравейте, със студентска книжка няма да стане. Необходимо е копие от дипломата

 134. Martin Galabov

  Здравейте, изгубих шофьорската си книжка, но контролния талон е при мен. Моля пояснете:
  1. Може ли по интернет да подам заявлвние за издаване на дубликат на шофьорска книжка?
  2. Колко струва издаването на дубликат?
  3. Коя е най-бързата процедура?
  4. Мога ли да карам до като чакам да бъде издаден дубликат, ако това отнема по-дълго?

 135. Dimitr Dimitrov

  искам да поитам.дли мога да си зема книшката по рано от датата.излазала е в саита.

 136. Здравейте ,може ли с диплома от друга страна членка на ес. да важи за издаване на шофьорска книжка(да се запиша на курс).

 137. Здравейте, смених си постоянния адрес от друга област в София. Смених си личната карта. От паспортна служба ми казаха, че книжката трябва да се издаде от КАТ София, на техния сайт обаче пише, че преди това трябва да се подаде заявление за промяна на местоотчета. Това заявление отново ли трябва да се подаде в КАТ София или другаде?

 138. Днес си взех последния изпит, можете ли да ми кажете кога мога да подам документи в КАТ? Разбрах, че трябва да изчакам няколко дена, но колко?

 139. Здравейте, предстои ми смяна на шофьорската книжка поради изтичане. Къде да си подам документите в КАТ София или в районното.

 140. Здравейте , въпросът ми е , когато си сменя книжката от една област в друга трябвали да си сменя регистрацията на колата и ако трябва всичко на ново ли се минава . Благодаря предварително .

 141. Александра

  Здравейте! Въпросът ми е: Мога ли да подновя шофьорската си книжка 9 месеца преди срокът на изтичане? Предварително благодаря, за отделеното време.

 142. Здравейте.Имам книжка от 2006 година.През 2013 ми отнемат книжката за алкохол 0,59 промила,а от 2014 не живея в България.Има ли начин да пратя някого вместо мен(с копие от акта ми) да провери какво става с постановлението ми понеже е минало много време и евентуално дали е възможно той да заплати наложените ми накзания и да ми вземе книжката ,за да ми я прати в страната в която живея?Каква е процедурата ?Трябва ли пълномощтно ?задължително ли трябва да е заверено нотариално и т.н.
  Изобщо има ли начин друг човек да ми плати глобите и да ми вземе книжката?
  Благодаря предварително.

 143. Здравейте ,може ли с диплома от друга страна членка на ес. да важи за издаване на шофьорска книжка(да се запиша на курс)?

 144. Здравейте!Мога ли да си получа книжката 2 дни преди датата,ще ми направят ли проблем в кат.

 145. Камен Славчев

  Здравейте,
  Имам наложена съдебна санкция за отнемане на СУМПС, която изтича на 01.10.2016. Книжката е обявена за изгубена.Нямам отнети точки и т.н.
  Интересува ме дали мога да подам заявление за издаване на ново СУМПС след 01.10.2016г. и какви документи ще трябва да представя.
  Благодаря предварително.

 146. Здравейте,
  И аз имам едно въпросче. Имам книжка,но не ми се е налагало да шофирам доста време.Бях забравила изобщо за годност на книжката…Сега като ми се наложи се оказа, че книжката ми е с изтекъл срок преди 2 години…Искам предварително да съм подготвена какво ме очаква в КАТ….Акт за изтекла книжка ясно,но може ли да се наложи да карам опреснителни или нещо такова? И още един въпрос.Тъй като съм в чужбина в момента може ли да пратя съпругът ми да ме представлява пред КАТ? Просто да задвижи нещата, защото срокът за издаване на наказателен акт е около месец и не искам като се прибера цял месец да чакам да ми издадат НП , че чак тогава да си го платя и тепърва да подавам документи за нова книжка…

 147. Здравейте ,загубих си удостоверението за БЧК ,трябва ли пак да се явявам на бчк или ?

 148. Добър вечер,искам да ви попитам съпругът ми е завършил помощно училище,има диплома за завършено основно образование,но там е зачеркнато основно,а пише само свидетелство за образование,та въпросът ми е може ли с такава диплома да изкара курсове за шофьор ?

 149. А да попитам за толек някой да знае какви документи са необходими за издаването на медицинско

 150. Здравейте имам СУМПС категория С,което е изтекло,сега искам да си извадя ново с категория В,т.е.да се откажа от кат.С-какво трябва да направя?Благодаря предварително!

 151. Михаела Борисова

  Уважаеми г-н Тачев,

  Първо бих искала да Ви благодаря, че сте се ангажирали да отговаряте на въпросите!

  Много ще съм Ви благодарна, ако получа отговор и на моите въпроси.

  До 22.01.17 е срокът на приятелят ми да си подмени ЛК, като за целта ще сменя постоянен адрес от Горна Оряховица в Несебър.
  За личната карта сме подготвили документи, но не ми стана ясно за шофьорската книжка как стои въпроса. Тя му изтича октомври 2018.
  Трябва ли да подмени и нея в този случай, като си е сменил постоянния адрес и това също ли трябва да се случи в паспортна служба Несебър или не е проблем да се подмени, като настъпи срока посочен в шоф. книжка.

  И още един въпрос – при смяна на шоф. книжка наистина ли трябва да се заплатят всички актове и глоби, съставени на лицето?

  Благодаря Ви предварително!

  Поздрави,
  Михаела Борисова

 152. Здравейте,
  Хей сега като чета тук се сетих че вчера в кат не ме снимаха за нова книжка, иначе всички други документи и такси ги изискаха.
  Да няма нещо ново в правилата че не мога да ходя пак? все пак вината си е тяхна че никой нищо не каза….

 153. Преминах и двта изпита за Шофьор но не си взех книжката защото июах не платен акт и сега от 1 година така ,дори не съм подавал докоменти за издаване

 154. Няма ли възможност за издаване в срок, по-кратък от 10 дни. Тегава бавна система…..

 155. Здравейте г-н Тачев,искам да Ви попитам по следния въпрос, имам кат. С, ако изкарам С+Е трябва ли да сменя картата за дигитален тахограф, където номера на СУМПС(кат.С) фигурира? – Новата книжка С+Е ще бъде издадена с нов номер, който няма да кореспондира с номера записан в картата за дигитален тахограф, която има още 4год. валидност. – Това несъответствие проблем ли е на пътя при проверка от служителите на ДАИ или други служби на ЕС?

 156. Здрвейте, живея в Лондон съответно карам с Английска книжка 🙂 Тъй като от скоро управлявам автомобил с БГ регистрация тук, след проверка на Английските органи на реда установих,че по закон В Англия не може да се управлява МПС с чужда регистрация с Английска книжка. Така следователно си ходих до БГ родният Пазарджик :). и от Кат ме изненадаха не мн приятно, неможел съм да си сменям Английската за Българска без пребиваване от 6 месеца в Страната. Обясних им какъв е проблема и че си живея там – работа,семейство, и лелката от гишето ми отвърна „тва не е концерт по желание, можеш да си караш и с Английската“. Някакви съвети ?!? Благодаря ви !

 157. Евгени Иванов

  Здравейте, изкарах курсовете в София, но понеже постоянния ми адрес е в обл. Сливен разбрах, че там трябва да си подам документите за СУПМС. Налага се да пътувам в чужбина в скоро време и най-вероятно няма да мога да си подам документите навреме. Имам два въпроса: Колко дни след провеждането на практическия изпит трябва да минат, за да се подадат документите, при положение, че става въпрос за изкаран изпит в София, а подаване на документите в Сливен. Ако не успея да ги подам преди заминаването ми – колко е максималния срок (и има ли въобще такъв) за подаване на документие след датата на практическия изпит? При последния сценарии, ако отсъствам от страната няколко месеца трябва ли да се полага нов практически изпит?
  Благодаря!

 158. Здравейте, аз имам следния проблем. Много ще се радвам ако успеете да ми помогнете. В чужбина съм от няколко месеца и ще остана поне още една година, върнах се в България миналия месец, за да положа изпита за курмуване, взех го успешно, но протокола не беше стигнал до КАТ навреме, за да мога аз лично да отида да си подам документите. Направих пълномощно, но никой не ми каза че ако документите се подадат от упълномощено лице ще трябва аз да отида да ги взема лично. Нямам тази възможност да се върна отново само за да ги взема, а от свидетелството за управление ще зависи работата ми сега. Бихте ли ме посъветвали нещо, има ли някакъв начин да се вземе отново през пълномощно? Благодаря Ви.

  1. Здравейте, може би трябва да попитате в КАТ каква е процедурата във вашия случай.

 159. Иван Яанакиев

  Здравейте мога ли с изтекла шофьорска книжка да управлявам докато излезе новата. Благодаря. Времето е месец и половина.

 160. Здравейте!
  Искам да попитам … трябва да си подам документите за шоф. книжка в КАТ .. събрах документите като остава само да си взема оригинала на дипломата за средното образование от университета … обаче вече много ме мотаят… минаха 7 дена откакто минах курса за първа помощ… Мога ли без оригинала (тъй като не ми дават да си го взема от университета) и със студентската си книжка да отида да ги подам, дали ще ми приемат студенската книжка? ако не дайте ми съвет какво да правя… и последно да попитам ако е имало срок от няколко дена и съм го изпуснала какво става след това? пак ли ще мога да си взема книжката или? Благодаря .. Дано скоро да ми отговорите, че съм притеснена…

Comments are closed.