Call us on  0899 939 909

Home » Помощни материали » Издаване на шофьорска книжка

Издаване на шофьорска книжка

Шофьорска книжка - документи

Шофьорска книжка – документи

 

Какви са необходимите документи за издаване на шофьорска книжка

I. Подаване на заявление за издаване на СУМПС (Свидетелство за Управление на Моторно Превозно средство) – или шофьорска книжка

1.     Подаването на документи за издаване на СУМПС (шофьорска книжка
) става лично.

        – Лицето може да не се яви лично когато:

 • няма промяна на името, единния граждански номер, личния номер на чужденец, пола, гражданството или не са настъпили съществени и трайни изменения на образа на лицето;
 • когато са му снети необходимите биометрични данни до 59 месеца от датата на подаване на заявлението;
 • когато искането е направено чрез упълномощено лице се представя нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност на упълномощеното лице;
 • когато искането е направено чрез упълномощено лице, декларацията за обичайното пребиваване трябва да е нотариално заверена;
 • ако документите за издаване на шофьорска книжка са подадени чрез упълномощено лице, получаването на готовия документ става лично;
 • Не се издава СУМПС или негов дубликат, какти и отнето СУМПС не се връща до заплащане изцяло на дължимите от лицето глоби

2. За издаване на шофьорска книжка, поради изтичане срока на валидност, подмяна на стар образец с нов или промяна в данните на водача:

 • документ за самоличност по ЗБЛД*;
 • документ за платени такси*;
 • карта за медицински преглед на водач на МПС или протокол от ТОЛЕК* или протокол от ТЦЛЕК*;

-за категория АM, A1, A2, A, В, B1, В+Е и Ткт, трябва да съдържа данни от извършен очен и вътрешен преглед.

- за останалите категории, картата за медицински преглед трябва да е заверена от съответните специалисти: очен, УНГ, невролог и хирург/.

 • старо свидетелство за управление на МПС;

3. За първоначално издаване на свидетелство за управление на МПС:

 • документ за самоличност по ЗБЛД ;
 • документ за платени такси*;
 • карта за медицински преглед на водач на МПС или протокол от ТОЛЕК* или ТЦЛЕК*
 • удостоверение за психологическа годност за категория /С, D, Ттм /;
 • Диплома за завършено най-малко основно образование / оригинал и копие /;
 • Удостоверение за завършен курс за първична до лекарска помощ / БЧК /оригинал и копие /;

 4. За издаване на СУМПС при придобиване на нова категория:

 • документ за самоличност по ЗБЛД ;
 • документ за платени такси*;
 • карта за медицински преглед на водач на МПС или протокол от ТОЛЕК* или ТЦЛЕК*
 • удостоверение за психологическа годност за категория /С, D, Ттм/;
 • диплома за завършено най-малко основно образование / оригинал и копие /;
 • старото свидетелство за управление на МПС;

 5. За издаване на дубликат на шофьорска книжка /при повреждане, загубване или кражба на оригинала/

 • документ за самоличност по ЗБЛД ;
 • документ за платени такси*;
 • декларация по образец /предоставя се на място/;
 • служебна бележка от МВР – в установените от ЗБЛД случаи;
 • при загубване на СУМПС от новия образец, водачът подлежи на санкция съгласно ЗБЛД;
 • При промяна на постоянния адрес от друг регион и издадена нова лична карта с него, водачът е длъжен да подаде заявление по постоянен адрес в съответното структурно звено “Пътна полиция” при СДВР или ОДМВР за промяна на местоотчета на водача в 30 дневен срок.

 

Шофьорска книжка

Шофьорска книжка

 

 ІІ. КОНТРОЛЕН ТАЛОН

 • Към всяко свидетелство за управление се издава контролен талон въз основа на платена такса.
 • Издаване дубликат на контролен талон се извършва в случаите на:
 1. повреждане;
 2. унищожаване;
 3. изгубване;
 4. кражба.
 • Издаването на дубликат на контролен талон се извършва въз основа на подадено заявление по образец от водача, документ за платена такса и приложена декларация по чл. 160 ЗДвП. В случаите при повреждане или унищожаване се представя старият талон.
 • Заявление за издаване на дубликат на контролен талон може да бъде подавано по електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на МВР с притежавания от гражданина валиден универсален електронен подпис. При подадено заявление по електронен път органът, който издава контролния талон, изпраща потвърждение или отказ до гражданина по електронен път. При изпратено потвърждение гражданинът се уведомява, че документът ще бъде издаден след заплащане на държавна такса.
 • Дубликат на контролен талон не се издава на водач, на когото са отнети всички контролни точки.
 • Контролен талон “Водач на МПС без наказания” се издава при поискване от водача:
 1. когато няма наказания за нарушение на правилата за движение по пътищата от първоначалното придобиване на правоспособност и има стаж не по-малко от 6 години;
 2. когато няма наказания за нарушение на правилата за движение по пътищата за период 6 години след влизане в сила на тази наредба.

Контролен талон “Водач на МПС без наказания” се издава въз основа на подадено заявление по образец и документ за платена такса.

ІІІ.  За допълнително обучение на водачи на МПС за частично възстановяване на отнети контролни точки е необходимо:

 1. Да има влязло в сила наказателно постановление, с което се отнемат контролни точки;
 2. Да са заплатени дължимите глоби по наказателното постановление и фиш;
 3. Да са представени в съответното структурно звено на “Пътна полиция” при СДВР или ОДМВР по местоотчет квитанциите за платените глоби;
 4. При записване в учебна форма, извършваща допълнително обучение, водачът трябва да получи обратна информация дали е допуснат до такова обучение;
 5. Ако не е минала една година от последното преминато допълнително обучение за частично възстановяване на отнети контролни точки, водачът не се допуска до нов курс на обучение.
 6. За информация за наложени глоби, наказателни постановления и отнети контролни точки, водачът може да получи удостоверение, след заплащане на държавна такса по Тарифа № 4 на Закона за държавните такси;

IV. Такси за шофьорска книжка съгласно Тарифа 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси

1. Обикновена услуга – до 30 дни

 • Издаване на СУМПС на лица до 58 г. –  25 лв.;
 • Издаване на СУМПС на лица от 58 до 70 г.  – 11 лв.;
 • Издаване на СУМПС на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50% и над 50% – 3 лв.;
 • Издаване на СУМПС на лица над 70г. – Без такса;
 • Издаване или подмяна на контролен талон към СУМПС – 2 лв.;

 2. Бърза услуга

– до 10 дни – таксата се заплаща с увеличение два пъти.

3. *Таксите се заплащат по банков път в банковите гишета обслужващи СДВР и РУ “Полиция” или в банките;

Съкращения:

 • СДВР     – Столична дирекция на вътрешните работи
 • ОДМВР  – Областна дирекция на вътрешните работи
 • РУП        –  Районно управление “Полиция”
 • СУМПС  – свидетелство за управление на МПС
 • ТОЛЕК   – Транспортна областна лекарска експертна комисия
 • ТЦЛЕК    – Транспортна централна лекарска експертна комисия

JTN Research

66 Responses so far.

 1. Б.Н. says:

  ..А не е ли възможно таксите да се плащат по банков път чрез други банки или чрез Интернет банкиране?

  • ОЛГА says:

   много се извинявам BG88 BNBG 9661 3300 1570 01; тази ли сметка е за София които подават не на Мария Луизя

 2. Tacho Tachev says:

  Може да се плати и по банков път BG88 BNBG 9661 3300 1570 01; BG88BNBG96613300157001
  Само ако подавате заявленията на бул. “Мария Луиза” № 48 сметката е BG57 BNBG 9661 3300 1465 01

 3. Tacho Tachev says:

  Има и други варианти, които не са много популярни

  Тези преводи обаче може да се направят във ВСЯКА банка и във всяка поща. Таксите са подобни. Ето вариантите:
  Клоновете в самите РПУ-та, най-често на СИБанк, взимат различно – между 2 и 5 лв. на превод. Там постоянно има опашки.
  Пощите взимат 1-2 лв. на превод, като на сайта на МВР има официален ценоразпис. Това ги прави много достъпни и предвидими.
  Ако идете в банка, в която имате дебитна карта (разплащателна сметка), може да ви излезе и лев на превод. Например в ЦКБ е 1.50 лв.
  Ако нямате сметка в банката може да ви излезе по-скъпо от РПУ-то, например в ОББ е 3 лв., а в ЦКБ е 4 лв. на превод.

 4. Десислав Стефанов says:

  Мога ли да попитам как стои ситуацията със задължения (в случая неплатени актове) за управление без свидетелство,целия размер на глобите ли трябва да платя (600лв) за да подам документи за Свидетелство или сътветно може да стане на части Много Благодаря

 5. PYMEH says:

  А може ли да се кара автомобил през времето докато чакаш да ти излезе книжката, защото си изкарал изпитите и после 30 дни не караш и забравяш донякъде и почваш да се учиш отново.

 6. “При промяна на постоянния адрес от друг регион и издадена нова лична карта с него, водачът е длъжен да подаде заявление по постоянен адрес в съответното структурно звено “Пътна полиция” при СДВР или ОДМВР за промяна на местоотчета на водача в 30 дневен срок.”

  Здравейте, искам да попитам дали ще ми наложат глоба, ако не съм направила горното в 30-дневния срок. Смених постоянния си адрес и личната си карта, но не подмених шофьорската книжка преди няколко години, тъй като си беше валидна и не знаех за цитираното по-горе.

  • Tacho Tachev says:

   Всичко зависи от настроението на служителя…. Малко несериозно звучи, но може и да бъдете глобени. В повечето случаи – НЕ

 7. Димитров says:

  Здравейте,
  имам шофьорска книжка кат.’С’ която трябва да подновя поради изтичане срока на валидност.
  Освен личен документ,медицинско и старата книжка,трябва ли да имам документ за психо тест?

  • Tacho Tachev says:

   Здравейте, необходимите документи за подновяване на шофьорски книжка категория C поради изтичане на срока на валидност са следните:

   · документ за самоличност
   · документ за платени такси
   · карта за медицински преглед на водач на МПС
   – картата за медицински преглед трябва да е заверена от съответните специалисти: очен, УНГ, невролог и хирург/.
   · старо свидетелство за управление на МПС

   Не е необходимо да вади ново удостоверение за Психо тест.

 8. Atanas says:

  Здравейте. Искам да попитам дали мога да си подам документи за шофъорка книжа в София, където успешно завърших курса, при положение, че постоянната ми регистрация е в Пловдив? Ако трябва да пътувам до Пловдив до колко време информацията ще стигне до там?

  Благодаря!

  • Tacho Tachev says:

   Документи за издаване за шофьорска книжка става по постоянен адрес

 9. Sevim says:

  Здравейте! Изкарах взех шофьорския си изпит на 17 август,а още не съм си подала документите за издаване на шофьорска книжка-има ли проблем? Понеже съм в чужбина и се прибирам в края на месеца. Да не ми отнемат правата?

 10. asia says:

  Здравейте! А снимки – на място ли се правят? Благодаря предварително!

 11. Nasko says:

  Аз имам малко необичаен въпрос. Март месец 2014г си взех външните изпити, имам всички документи, които са ми необходими за изкарване на книжка, но ми се наложи да пътувам за чужбина, буквално на следващия ден и не успях да си ги подам. Мислите ли, че ще имам някаква глоба и дали въобще е възможно да ми приемат документите толкова късно?
  Благодаря!

 12. Merdin says:

  Бих искал да ми отговорите на един вапрос. Може ли да уполномощя друг да вземе моето СУМПС.

  • Tacho Tachev says:

   Може да направите пълномощно при нотариус, с което да упълномощите някой друг да получи документа вместо вас.

 13. Alex says:

  Здравейте , предишната ми книжка е издадена във Враца . Със сменен постоянен адрес съм в София , но трябва да си подменя шофьорската книжка защото е изтекла. Съответно варианта ми е да отида в КАТ София със срок на издаване 30 дни. Има ли бърза /експресна поръчка в тази ситуация.
  На каса ме увериха, че няма , но ми е много важно да стане по-бързо.

 14. Denica says:

  Здравейте! Весела Коледа!
  Моят въпрос: има ли глоба и колко е тя за забавяне подаването на преизсаване на шоф.книжка кат.В?
  Благодаря

  • Tacho Tachev says:

   Здравейте, Весела Коледа и на вас. За съжаление не мога да ви отговоря на 100%, но мисля, че няма подобна глоба.

   • georgi says:

    при подновяване на ш. книжка сменя лк се и синия талон, че там пише номера на книжката, а никъде не го пише като изискване

 15. Sylvia says:

  Здравейте
  Искам да попитам как трябва да постъпя ,
  живея в чужбина вече 15 години и съответно замених българската си книжка
  за чуждесртана когато важи до 2042г но бг. книжката е изтекла 2010г как става да я подновя след като я нямам, тя се намира в минестерството на транспорта, трябва ли да си я поискам обратно за да мога да я подновя или мога ако съответно предоставя чуждесртанната в кат в бг. И има ли санкции за подновяване на изтекла такава ?

  Благодаря предварително

  • Tacho Tachev says:

   Ако новата ви книжка е издадена в страна от ЕС, то тя важи и на територията на България и няма нужда да имате друга BG книжка. Ако сегашната ви е издадена в страна извън ЕС с нея имате право да управлявате МПС на територията на РБ 6 месеца.

   Иначе за издаване на изтекла книжка си подавате документи в паспортна служба по местоживеене, по редът за издаване на документи с изтекъл срок.
   Няма глоба за това, че е изтекла отдавна.

   • Georgi says:

    Здравейте,смених си постоянният адрес.Логично е да си сменя и книжката!какви документи са ми необходими за смяна кат. С :) Благодаря п.п.старата е със срок 10години,а новата със срок от 5 години ли ще бъде….

 16. sheki says:

  zdr iskam davi popitam edin priqtel ima malak proglem s shafiorskata knishka zna4i pre 2005 g kogatose karashe shafiorski kursove nese iziskavashe diploma za podavane v kat . sega momcheto otide dase podnovi knishakata poradi istichane sroka na validnost sichko e tochno do momenta na poluchavane na knishkata mu iskat diploma ? zashto iziskvat tova sled kato zakona prez 2005g e bil takuv molq otgovoretemi

  • Tacho Tachev says:

   @sheki не знам, защо му иска. Питайте хората, които искат. Моля пишете на кирилица

 17. Христо Костов says:

  Здравейте,
  А как стои въпросът с подмяна на чужда книжка с българска. Книжката е бразилска , какъв е редът на издаване и какви документи са необходими.
  Благодаря Ви!

 18. Georgi Petrov says:

  Здравейте! Задължително ли е да се носи оригинала за завършено основно, и какво трябва да направя ако съм го загубил?

  • Tacho Tachev says:

   Трябва да се представи копие от завършено образование. Ако е изгубено се подава молба в инспектората за преиздаване

 19. Denie says:

  Ако съм си подала документите в курса с диплома от 12ти клас, може ли документите пред КАТ да са с тази за 8ми?

  • Tacho Tachev says:

   Ако сте си подали диплома за 12 клас, то би трябвало инструктора да ги подаде. Иначе няма проблем да е и диплома за 8-ми клас.

 20. Здравейте. Искам да попитам, след като си подам документите за книжката.. до колко дни ще стане, тази която се води бърза поръчка? И точно за колко дни може да стане? Кога ще мога да си я взема..?

 21. Cveti says:

  Zdraveite,i az iskam da popitam.Vav vtornik(27.01)vzeh izpita po kormuvane,moga li da si podam dokumentite vav KAT vav petak(30.01)?Blagodarq predvaritelno.

 22. Borisa says:

  Здравейте! Бих искала да попитам дали е възможно подменената шофьорска книжка да се получи в София, след като заявлението е било подадено във Варна? Благодаря!

  • Tacho Tachev says:

   @Borisa, книжката трябва да се вземете от мястото където са подадени документите

 23. Васвие says:

  Здравейте,
  имам едно запитване към Вас.Мъжът ми е чужденец-турски гражданин с постоянно пребиваване в България.Има шофьорска книжка категория В. Иска в България за изкара категория С+Е. До колкото разбрах от правилника, може да се яви на изпита с преводач.Проблема е , че неговата диплома от Турция е до 5.клас, защото когато той е завършил основното образование / да 2011 год./ е било 5 год. Може ли с такава диплома да се запише за курс?
  Благодаря предварително.
  Поздрави!

  • Tacho Tachev says:

   Ще трябва да се консултирате с КАТ, дали този документ може да бъде признат.

 24. издаване на ш.книжка says:

  От 2000 година шофьорската ми книжка не е подновявана. Моля да ми отговорите възможно ли е издаването на нова шофьорска книжка. Условията за подновяване прочетох по-горе – това ли е: подавам документи в паспортна служба по местоживеене, след това …

 25. Iva says:

  Здравейте, преди около седмица си взех всички изпити за шофьорската книжка в София, но по местожителство се водя в Козлодуй и трябва да си подам документите в МВР град Враца . Инструктора ми каза, че след месец трябва да отида да си ги подам. Може ли да Ви помоля да ми обясните за какво става на въпрос наистина, тъй като се притеснявам. Благодаря, предварително :)

  • Tacho Tachev says:

   Не разбрах кое е неясно?

   • Iva says:

    След колко време трябва да си подам документите след като си взех всички изпити?Какъв е срока?Страх ме е да не го изпусна…

 26. Васвие says:

  Здравейте отново,
  имам още едно запитване към вас. Може ли чужденец, продължително пребиваващ в България, да замени турската си шофьорска книжка с българска?
  Благодаря предварително.
  Поздрави!

 27. nina says:

  zdraveyte mojeli s kopie ot osmi klas

 28. krassimira says:

  Здравейте,
  Как и къде може да се проверява кога са пристигнали документите за издържан изпит пред ДАИ, състоял се в София, за да знае лицето кога да дойде в Шумен, за да си подаде документите за книжка? Телефон…?

 29. Angel says:

  Здравейте, трябва да си сменя книжката, заради смяна на постоянния адрес. Мога ли да подам документите в паспортна служба или задължително в КАТ.

  • Tacho Tachev says:

   Здравейте, при подмяна на шофьорска книжка поради смяна на адрес, това се прави в паспортна служба.

 30. Здравейте! Имам следния казус: Мой близък наскоро придоби Българско гражданство и в момента е с двойно (българско и македонско). Иска да смени шофьорската си книжка с българска. Ще трябва ли отново да кара курсове или ще му бъде призната македонската?

 31. karaqneva says:

  Здравейте,моля Ви да ми обясните ,тъй като съм завършила средното си образование в Гърция и свидетелството ми за завършено ликио е издадено от там по двадесетобална система необходимо ли е да я приравнявам към шестобална система както е в България,след като е заверена с апостил и печат от външното министерство.Много благодаря .

  • Tacho Tachev says:

   Здравейте, щом дипломата е призната от министерството няма проблем, но мисля че трябва да е призната от Министерство на образованието, а не от външно.

 32. georgieva says:

  Здравейте, при изтекъл срок на шофьорска карта и за подмяната й, при наличие на ТЕЛК 50 %, с диагноза C50- злокачествено новообразование на млечна жлеза, необходимо ли е ТОЛЕК медицинско, при положение, че се е случило отдавна и няма двигателен проблем? Също и къде за Варна се прави ТОЛЕК, цена и период на изпълнение… Предварително благодаря!

 33. mariya says:

  Македонец с българско граждансво може ли да смени книжката си с българска и как

 34. Здравейте, искам да попитам колко време важи медицинското свидетелство за издаване на книжка? Т.е. до колко време след издаването му трябва да се подадат документите за издаване на книжката? Благодаря предварително.

 35. lybomir penchev says:

  Здравейте аз съм от Бургас по лична карта мога ли да се явя на на изпити за шофьорска книжка в друг град на територията на България

 36. Vladislav says:

  Здравейте, може ли да се поднови книжка в КАТ София при положение че постоянния адрес е в Бургас (където е издадена и изтеклата книжка)?
  Също така може ли да се задържи старата кмижка до получаване на новата?

  Благодаря!

 37. irenaliubenova says:

  Здравейте , мога ли да подам документите на дъщеря ми която изкара успешно шофьорските курсове в България но замина да работи в чужбина . Имам целия набор от документи подготвен от нея но не успя да ги подаде поради забавяне на протокола от изпита! Ако е възможно при получаване мога ли пак аз (майка и с
  нотариално заверено пълномощно) да я получа! Благодаря ви предварително за разяснението !

 38. irenaliubenova says:

  искам само да допълня че през 2014 година си е сменяла личната карта и ми е оставила международният си паспорт и нотариално заверено генерално пълномощно. Надявам се това да е достатъчно .

Коментирай...